Projekte

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, si një ndër organizatat më të mëdha të qytetarëve – promotorë të shëndetit dhe humanitetit, zbaton aktivitete projektuese për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të njerëzve. Punojmë vazhdimisht në disa projekte të cilat trajtuan problematika të ndryshme shëndetësore aktuale për territorin tonë, si dhe projekte të cilat janë pjesë e strategjive botërore shëndetësore me qëllim për përmirësim global të statusit shëndetësor të popullatës.

Prej viti në vit, veprimtaria jonë përhapet dhe rritet në pajtueshmëri me nevojat e popullatës. Përskaj aktiviteteve të rregullta tradicionale kalendarike, KKRM-së nëpërmjet zbatimit të aktiviteteve projektuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon në shëndetin e përgjithshëm të bashkësisë si dhe në kategorinë e mjeruar të qytetarëve. Gjatë këtij viti në territore të ndryshme të RM-së realizohen aktivitetet projektuese të cilat vijojnë:

Viti 2011

– KLUB 25

klub25

Projekti Klub 25 – motivues i ri në dhurimin e gjakut, me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe vazhdon fazën e dytë të aktiviteteve të projektit.

Gjatë zbatimit të projektit, kjo fazë do të jetë duke punuar në rekrutimin e anëtarëve të rinj – donatorët e rinj të gjakut dhe motivues për 25 vjet, fushata do të zhvillohet për krvodaruvanjeto Ditës Botërore dhe sesione edukuese për pjesëtarët e Klubit të 25 në lidhje me rrugën e duhur jetën së bashku me zbatimin e trajnimit për edukatorët HIV / AIDS. Motivues të rinj do të merrni edhe edukimin mbi tema e prezantimit dhe të prezantimit aftësitë, shkathtësitë e komunikimit, edukimit të bashkëmoshatarëve, udhëheqja, aftësitë e komunikimit transferimin e përvojave nga vendet e tjera në fushën e dhurimit të gjakut.

Gjatë aktiviteteve të projektit, sidomos në edukimin e motivuesve të rinj do të punësohen profesionistë – mjekë nga Instituti për mjekësisë transfuzive, ndërsa projekti media do të përkrahen dhe promovohen nga mediat elektronike, dmth përmes stacioneve televizive kombëtare dhe lokale.

– Promovimi i higjienës – higjienike për shëndetin e mirë

higiena-zdravje

Një nga risitë në punën e KKRM në periudhën nga qershori 2011 – mars 2012 në territorin e Shkupit, projekti i parë do të zbatohet Nxitja e higjienës – higjienike për shëndetin e mirë, mbështetur nga Kryqi i Kuq spanjoll.

Kohëzgjatja e projektit është 10 muaj dhe këtë herë do të kryhet aktivitete për rëndësinë e ujit, higjienës dhe kanalizimet. Objektivi i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin në mesin e të rinjve për rëndësinë e higjienës, sidomos në mesin e studentëve në lidhje me shëndetin e tyre. Gjithashtu, gjatë këtij projekti do të shpjegohen në të gjitha masat për mirëmbajtjen e duhur të higjienës personale, e brendshme dhe ushqimin së bashku me pasojat e sjellje të pahijshme në lidhje me shëndetin e komunitetit. Projekti mbulon zonat rurale në territorin e Shkupit dhe të nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme dhe qendra arsimore të romëve fëmijëve refugjatë nga Shoqata e refugjatëve dhe azilkërkuesve në komunën e Shuto Orizari.

Gjatë zbatimit të projektit, por studentët do të animuar dhe mësuesve përgjegjës për klubet e shkollës dhe të Kryqit të Kuq do të jetë e përgatitur broshura dhe fletushka për të promovuar higjienës. Pas çdo fëmijë të mbajtur arsimin e marrë pako higjienike për të ruajtur higjienën personale gjatë ditës së shkollës.

Viti 2010

– КKlube për promovimin e gjidhënies optimale të foshnjave dhe të ushqyerit me rregull për fëmijët e vegjël

doenje

Tanimë që dy vite në territorin e komunës së Ohrit dhe Debarcës zbatohen aktivitete projektuese të drejtuara kah ndihma dhe përkrahja e nënave të reja në drejtim të gjidhënies së drejtë për foshnjat e tyre dhe ushqimi i shëndetshëm tek fëmijët e vegjël. Në kuadër të projektit janë hapur klube ku zhvillohen edukime “nënë me nënë”, këmbehen përvoja dhe merren këshilla praktike nga persona profesional – pediatër, për rritjen dhe zhvillimin e drejtë të foshnjave të porsalindura. Gjatë projektit u botuan 1000 shembuj në gjuhën maqedone dhe 300 në gjuhën shqipe nga broshurat për “Gjidhënie optimale” dhe “Të ushqyerit e fëmijëve të vegjël”, së bashku me 400 postere edukative nga të dy llojet. Grupi qëllimor i projektit janë 500 nëna nga Ohri dhe mjediset rurale të komunës. Projekti nxiti interes të madh tek nënat dhe i njëjti ishte rregullisht i përcjelltë nga mediumet lokale.  postera

– Zgjatma dorën

Podaj mi raka

Projekti “Zgjatma dorën” i cili në mënyrë financiare u përkrah nga Kryqi i Kuq i Gjermanisë, u implementua në OKKK Resnje. Qëllimi kryesor i projektit ishte edukimi për ndihmë të parë dhe edukimi moshatar për 150 nxënësit e shkollave të mesme. Gjatë aktiviteteve projektuese u mbajt edhe diseminim për rëndësinë e Kryqit të Kuq. Projekti zgjati 9 muaj dhe u mbulua nga mediumet lokale.

– Ulja e dëmeve nga përdorimi i lëndëve narkotike

Steti od droga

Projekti për uljen e dëmeve nga përdorimi i lëndëve narkotike realizohet në tre OKKK Prilep, Veles dhe Kërçovë. Ky program është i drejtuar kah ulja e pasojave të dëmshme nga përdorimi i lëndëve narkotike, para se gjithash kah ulja e rrezikut nga HIV/SIDA, hepatiti B dhe C, infeksione tjera seksuale bartëse nëpërmjet gjakut, mbidozimi, pasoja shëndetësore dhe dëme sociale. Në vitin 2010 në tre qendrat u distribuuan 19280 gjilpëra, 10665 injeksione dhe 7300 prezervativë. Janë kryer 3489 shërbime mjekësore, këshilla dhe edukime për HIV/SIDA, hepatit dhe infeksione seksuale bartëse, këshilla për testim pa pagesë për HIV/SIDA, edukim për injektim të sigurt dhe marrëdhënie seksuale të sigurta për klientët dhe partnerët e tyre, këshilla për efektet e dëmshme nga përdorimi i lëndëve narkotike dhe informim për llojet e tretmanëve. Janë kryer 1748 shërbime sociale, informime dhe këshilla nga ana e personave juridik. Janë realizuar 3 seminare dhe disa punëtori për trajnim të përfaqësuesit e qendrave shëndetësore dhe sociale, policët, përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe institucioneve tjera, për përfaqësuesit e mediumeve me qëllim që të njihen edhe me aktivitetet për sigurimin e përkrahjes së tyre kundër stigmës dhe diskriminimit drejt këtij grupi qëllimor. Me përkrahjen e Kryqit të Kuq të Gjermanisë filloi edhe realizimi i punëtorive kreative me qëllim elementar risocializimin e klientëve të stabilizuar dhe zbatim të shprehive punuese me qëllim që të adaptohen më lehtë në mjediset ku jetojnë. Në këtë drejtim u realizuan 31 punëtori në qendër në Prilep dhe 39 punëtori në qendër në Veles. Gjërat dhe stolitë e punuara u shitën në pika shitëse të organizuara posaçërisht për këtë rast, ndërsa mjetet e siguruara nëpërmjet shitjes iu dedikuan fëmijëve pa prindër apo familjeve të rrezikuara sociale.

– Përmirësimi i kontrollit të tuberkulozit në Republikën e Maqedonisë

Organizimi i aksioneve fluorografike për popullatën rome me qëllim për gjetjen aktive të rasteve me tuberkulozë         Qëllimi kryesor i këtij projekti është gjetja aktive e rasteve me tuberkulozë mes grupeve të cilat janë me rrezik të posaçëm për sëmundje me tuberkulozë siç është popullata rome dhe rritja e përqindjes së rasteve të shëruara me sukses nga kjo sëmundje. Për nevojat e projektit u përpunuan materiale edukative – informative dhe u përfshinë rreth 1000 pjesëtarë të popullatës rome.

Përpunimi i planeve strategjike dhe operative të vetëqeverisjes lokale

Sto e tuberkuloza

Qëllimi kryesor i këtij projekti është përpunimi i planeve aksionare lokale për përmirësimin e kontrollit të tuberkulozit në nivel lokal. Kryqi i Kuq kishte rolin e fascilitatorit në krijimin e e këtyre planeve operative strategjike. Gjatë realizimit të këtij projekti është përdorur metodologjia e projektit ZHPB (Zhvillimi i Përbashkët i Bashkësive). Në nivel të secilës OKKK ka koordinator lokal nga anëtarët e vetëqeverisjes lokale, mjek të përgjithshëm, përfaqësues të reparteve për antituberkulozë, qendra për punë sociale, institucione arsimore, përfaqësues të OKKK etj.

– Reduktimi i pasojave shëndetësore të popullatës nga temperaturat e larta

Toploten bran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë tanimë disa vite ndërmerr aktivitete për reduktimin e pasojave të nxitura nga ndryshimet klimatike me theks të posaçëm në mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga temperaturat e larta. Në bashkëpunim me Ministrinë e shëndetësisë, u realizuan një mori aktivitetesh që kishin për qëllim ngritjen e vetëdijes tek popullata për rreziqet e mundshme mbi shëndetin e tyre që mund të paraqiten si rezultat i temperaturave të larta. Kryqi i Kuq i RM-së së bashku me Ministrinë e shëndetësisë, Drejtorinë për shëndet publik, Qendrën për menaxhim me kriza, Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim, Institutin për mjekësinë e punës etj., ishte pjesë e sistemit në kohë për paralajmërim të hershëm për valën e nxehtë ash.q. ALERT sistem dhe në pajtueshmëri me të kishte mundësi për përgatitje në kohë dhe ndërmarrje të aktiviteteve në pajtueshmëri me planin shëndetësor aksionar dhe mundësitë e veta. U përgatitën dhe distribuuan fletushka edukative në institucionet adekuate, në organizata dhe grupe qëllimore, pa pagesë ndaheshin edhe shishe me ujë, matështe shtypja e gjakut dhe bëheshe transporti në shtëpitë e personave të cilët kishin nevojë. Në Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit funksiononte linja telefonike SOS pa pagesë për valë të nxehta ku qytetarët mundeshin të marrin informacione se si ta mbrojnë shëndetin e tyre në kushte kur të paraqitet vala e nxehtë, me pjesëmarrje të 40 vullnetarëve, të cilët kujdestaronin gjatë muajve të verës në Info linjën.

– Klubi 25 – Klubi i dhuruesve të rinj të gjakut – motivues në dhurimin e gjakut

Dhurimi i gjakut është një ndër gjestet më jovetjake të njeriut. Projekti Klub 25 ka për detyrë ta ngritë vetëdijen rreth rëndësisë së gjakut dhe elementeve të gjakut dhe nëpërmjet saj ta rritë numrin e personave të rinj – dhurues të gjakut. Klubi është formuar në dy qytete të territorit të RM-së në Shkup dhe Manastir dhe se deri tani numëron 150 anëtarë të moshës deri në 25 vjet të cilët njëherit paraqesin motivues në dhurimin e gjakut mes moshatarëve të tyre dhe dhuruesit e rregullt të gjakut.

Viti 2009

– Gripi pandemik

Pandemski grip

Kryqi i Kuq i RM-së në vitin 2009 mori pjesëmarrje aktive në përgatitjen dhe përgjigjen efikase drejt paraqitjes së gripit pandemik – influenca e tipit A(H1N1). Aktivitetet e përkrahura financiarisht nga ana e KK dhe Federatës Ndërkombëtare u drejtuan kah trajnimi i 32 mjekëve dhe 28 të rinjve, vullnetarët e organizatave komunale të KKRM-së, fushatë aktive me video dhe radio spot në mediumet elektronike, botim të postareve dhe fletushkave të cilat përmbajnë mesazhe edukative dhe preventive për hapat të cilat duhet të ndërmerren nga secili individ për tu mbrojtur nga influenca, ndërsa 70 pjesëtarë të kategorive të mjeruara, 500 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme dhe 200 qytetarë të RM-së u përfshinë me sesionet edukative. Edukimi duhet të sjellë kontribut për promovimin e ndryshimit në sjelljen e popullatës së RM-së në drejtim të preventivës dhe reduktimin më të mirë të pasojave afatshkurta dhe afatgjate nga influenca pandemike. Në bashkëpunim me Ministrinë për punë të brendshme, 800 pjesëtarë të policisë u edukuan për masat për preventivë dhe m

< kthehu mbrapa