мај 26, 2020

Асистенција на болни, стари и изнемоштени лица -Тимовите од Општинска организација на Црвен крст Кумановово соработка со општина Куманово продолжуваат со асистенција на болни, стари и изнемоштени лица со достава на храна, хигиена и лекови